RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów salonu fryzjersko-kosmetycznego „Aneta kreuje”.

Administratorem danych osobowych Klientów przedsiębiorstwa usługowego (salonu fryzjersko-kosmetycznego) „Aneta kreuje”, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej Rozporządzeniem RODO, jest „Flight Level” Dominik Majewski, ul. Łąkowa 7a, 90-562 Łódź, NIP: 7272667779.

Kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@flightlevel.pl.

Dane Klientów przetwarzane są na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia RODO, które wskazuje iż:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

oraz 

2) art. 6 ust. 1 lit. f) ww. Rozporządzenia RODO, które wskazuje iż:

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


Przesłanka 1) dotyczy przetwarzania danych Klientów, związanych z realizacją umowy (wykonanie usług), a przesłanka 2) dotyczy przetwarzania danych związanych z prawnie uzasadnionym interesem firmy, tj. dbałością o jakość realizowanych usług.

Salon „Aneta kreuje” w trosce o Klientów nie zbiera danych nadwymiarowych. Dane standardowo zbierane celem realizacji usługi [i kontaktu w celu realizacji usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO] to podawane/zostawiane nam: imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mailowy.

Dane wizerunkowe zaś przetwarzane mogą być tylko na podstawie udzielonej zgody, czyli na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia RODO.

Dane osobowe Klientów nie są nikomu powierzane (wyjątkiem – co oczywiste – mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa krajowego bądź unijnego – np. policja, prokuratura, sąd itp., jeśli pojawi się taka potrzeba, a odpowiednie instytucje zawnioskują o przekazanie takich danych osobowych).

Dane osobowe przekazane w związku z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych mogą być przetwarzane dodatkowo przez dostawców poczty elektronicznej, podmiotów świadczących usługę dostępu do Internetu, operatora sieci komórkowej – jest to niezbędne do kontaktu drogą elektroniczną bądź telefoniczną i odbywa się na podstawie odrębnych przesłanek prawnych, niezależnych od funkcjonowania salonu „Aneta kreuje”.

Dane osobowe przechowywane są na potrzeby realizacji usługi i usuwane są najpóźniej w okresie roku po jej realizacji.

Na wniosek osoby zainteresowanej możemy usunąć zebrane dane („prawo do bycia zapomnianym”) wcześniej. Osobie zainteresowanej przysługuje również wgląd i edycja swoich danych osobowych.

Dane osobowe Klientów nie są wykorzystywane w celach marketingowych; służą jedynie kontaktowi w celu realizacji usługi, realizacji prawnie uzasadnionego interesu podmiotu, na co pozwala ww. Rozporządzenie RODO.

Salon „Aneta kreuje” nie prowadzi marketingu z wykorzystaniem numerów telefonów, czy adresów e-mailowych. Nie wysyłamy również newsletterów.

Podanie danych jest dobrowolne. W bardzo wielu przypadkach jest jednak niezbędne celem realizacji naszych usług (por. zapisy art. 6 ust. 1. Rozporządzenia RODO).

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą bezwględnie priorytetową. Jeśli jednak uważacie, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy zapisy zawarte w Rozporządzeniu RODO, możecie Państwo wnieść skargę do odpowiednich organów; możecie również nas o tym powiadomić: biuro@flightlevel.pl.

POZNAJ TAKŻE NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

Skip to content